Fundusze i dotacje unijne UE na biznes i rozwój osobisty oraz zawodowy

Unia Europejska oferuje różne rodzaje dotacji dla organizacji, przedsiębiorstw i instytucji w celu wspierania projektów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego. Oto niektóre z dotacji, które są dostępne:

+ Dotacje na badania i rozwój - Unia Europejska oferuje dotacje dla firm, organizacji i uniwersytetów prowadzących badania i rozwój w dziedzinach takich jak technologia, innowacje, medycyna, energia i środowisko.

+ Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - Unia Europejska oferuje dotacje dla MŚP, które chcą rozwijać swoją działalność, inwestować w technologie i usprawniać swoje operacje biznesowe.

+ Dotacje na ochronę środowiska - Unia Europejska oferuje dotacje dla projektów związanych z ochroną środowiska, takich jak rozwój energii odnawialnej, ochrona bioróżnorodności, recykling i gospodarka odpadami.

+ Dotacje dla organizacji pozarządowych (NGO) - Unia Europejska oferuje dotacje dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty w dziedzinach takich jak ochrona praw człowieka, równość, integracja społeczna i walka z ubóstwem.

+ Dotacje dla projektów kulturalnych - Unia Europejska oferuje dotacje dla projektów związanych z kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym, które mają na celu promowanie różnorodności kulturowej w Europie.

Ważne jest, aby zauważyć, że kryteria i wymagania dla każdej dotacji są różne i muszą być spełnione, aby móc ubiegać się o finansowanie. Każda dotacja ma również określony budżet i harmonogram przyjmowania wniosków, więc należy śledzić aktualne informacje na stronie internetowej Komisji Europejskiej w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji o dostępnych dotacjach.

Zobacz więcej

Fundusze Europejskie to środki finansowe, które Unia Europejska przyznaje państwom członkowskim w celu wspierania różnych dziedzin i projektów. Fundusze te obejmują pięć programów operacyjnych, które działają w ramach Polityki Spójności UE:

+ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - środki te są przeznaczone na wsparcie inwestycji związanych z rozwojem regionalnym, infrastrukturą transportową, rozwój przedsiębiorczości, innowacje i badania naukowe.

+ Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - ten fundusz ma na celu poprawę warunków życia ludzi poprzez szkolenia zawodowe, tworzenie miejsc pracy, integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

+ Fundusz Spójności (FS) - środki te są przeznaczone na rozwój infrastruktury, transportu, ochronę środowiska, innowacje i badania naukowe w krajach, które mają niższy poziom rozwoju niż inne kraje UE.

+ Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) - ten fundusz ma na celu rozwój zrównoważonego rybołówstwa, akwakultury, ochrony środowiska morskiego i promowanie wzrostu gospodarczego w sektorze rybołówstwa.

+ Fundusz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) - ten fundusz ma na celu pomóc krajom UE, które doświadczyły klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi lub pożary.

Każdy kraj UE ma własny krajowy program operacyjny, który określa, jakie projekty i inwestycje są finansowane przez Fundusze Europejskie w danym kraju. Wnioski o finansowanie projektów są oceniane pod kątem ich zgodności z celami Funduszy Europejskich oraz ich zgodności z zasadami zamówień publicznych i innych przepisów prawa UE.

✅ Pobierz nasz darmowy poradnik "Dotacje UE" w PDF:
Poradnik

Programy unijne to inicjatywy finansowane przez Unię Europejską, które są skierowane do różnych sektorów, w tym do rozwoju gospodarczego, edukacji, badań naukowych, innowacji, kultury, ochrony środowiska, zrównoważonego transportu i wielu innych.

Przykładowe programy unijne to:

# Program Erasmus+ - skierowany do edukacji i kształcenia, obejmujący stypendia, szkolenia i mobilność studentów i pracowników edukacyjnych;

# Program Horyzont Europa - skierowany do badań naukowych i innowacji, obejmujący finansowanie projektów badawczych, rozwój technologii i innowacji;

# Program Europa Kreatywna - skierowany do sektora kultury, obejmujący finansowanie projektów artystycznych, festiwali, działań edukacyjnych i innych;

# Program LIFE - skierowany do ochrony środowiska, obejmujący finansowanie projektów na rzecz ochrony przyrody, zmniejszenia emisji CO2 i innych działań proekologicznych;

# Program COSME - skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, obejmujący finansowanie projektów rozwojowych, szkolenia i wsparcie w ekspansji biznesowej.

Celem programów unijnych jest wspieranie rozwoju różnych sektorów i dziedzin w UE, a także wyrównywanie szans między różnymi regionami i krajami UE.

Dofinansowanie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wynosi około 1,8 biliona euro. Jest to największy budżet w historii UE i obejmuje środki finansowe na różne cele, w tym na politykę spójności, rolnictwo, badania naukowe, edukację, inwestycje w infrastrukturę, walkę z zmianami klimatu i bezpieczeństwo.


Jeśli szukasz informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE), warto skorzystać z różnych źródeł, takich jak:

1. Europejska Platforma Dofinansowań - to serwis internetowy, na którym można znaleźć aktualne informacje o dostępnych programach dofinansowań, jak również wskazówki, jak przygotować wniosek o dofinansowanie. Strona ta pozwala na wyszukiwanie programów ze względu na kategorię, region, czy cel.

2. Biura Funduszy Europejskich – to instytucje działające w poszczególnych województwach, zajmujące się informowaniem o dostępnych programach dofinansowań, organizacją szkoleń oraz udzielaniem pomocy przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie.

3. Regionalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – to jednostki powoływane przez samorządy w celu informowania mieszkańców i przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania dofinansowania oraz pomocy w pisaniu wniosków.

4. Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Horyzont Europa – to instytucja odpowiedzialna za informowanie o programie i udzielanie pomocy przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i innowacyjnych.

5. Ministerstwo Rozwoju – to organ rządu odpowiedzialny za koordynowanie działań związanych z wykorzystaniem środków unijnych w Polsce.

Warto pamiętać, że każdy program dofinansowań ma określone kryteria i warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami oraz procesem składania wniosku przed jego złożeniem.


Unia Europejska finansuje wiele różnych dziedzin, programów i projektów, ale kilka z nich jest szczególnie ważnych i otrzymuje najwięcej środków finansowych. Oto kilka z najczęściej finansowanych dziedzin w ramach budżetu UE:

* Polityka spójności: to program UE, który ma na celu wyrównanie różnic w rozwoju pomiędzy regionami i krajami. W ramach tej polityki UE finansuje projekty infrastrukturalne, inwestycje w przedsiębiorczość oraz projekty związane z ochroną środowiska.

* Wspólna Polityka Rolna (WPR): to program UE, który finansuje rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. W ramach WPR finansowane są projekty dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych, ochrony środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz poprawy jakości produktów rolnych.

* Program Horyzont Europa: to program UE, który finansuje badania naukowe i innowacje. W ramach programu Horyzont Europa finansowane są projekty badawcze i innowacyjne w dziedzinach takich jak energia, zdrowie, transport, cyfryzacja, klimat i środowisko.

* Program Erasmus+: to program UE, który finansuje edukację, szkolenia, młodzież i sport. W ramach programu Erasmus+ finansowane są projekty związane z wymianą studencką, szkoleniami zawodowymi, wolontariatem, projekty edukacyjne dla młodzieży oraz projekty związane z promocją sportu.

* Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: to program UE, który finansuje projekty związane z transformacją energetyczną i walką z ubóstwem w regionach, które są szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych. W ramach funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji finansowane są projekty dotyczące energetyki odnawialnej, modernizacji budynków oraz tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach związanych z ochroną środowiska.

🟡 Wszystko to co najważniejsze znajdą Państwo na tej stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl


🟡 Warto także odwiedzić strony o funduszach norweskich i EOG:

www.eog.gov.pl

www.silaczespoleczni.org


UWAGA KURS - ZAPISZ SIĘ !


ZAPRASZAMY NA NASZ KURS O POZYSKIWANIU FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ ! Zobacz - kliknij tutaj... >>

BIORĄC UDZIAŁ W KURSACH ORAZ SZKOLENIACH ZWIĘKSZASZ SZANSE NA OTRZYMANIE DOTACJI UNIJNEJ !!


Zobacz więcej


EDUKACJA W KAŻDYM WIEKU - ZAPEWNIAMY ZNIŻKI % RABATY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPISZ SIĘ TERAZ NA WYBRANY KURS (Y) !

Zapraszamy wszystkich do wypełnienia naszego formularza zgłoszeniowego on-line. Można to zrobić indywidualnie lub w grupie osób zainteresowanych wówczas otrzymują Państwo korzystny rabat i zniżkę cenową na wybrane e-kursy i szkolenia.

KLIKNIJ I KUP TERAZ !


Zobacz również inne kategorie kursów


Na zakończenie wystawiamy dokumenty ukończenia kursu:
certyfikat, dyplom (zaśw.)


ZASW-PL             ZASW-EN

Lista wszystkich kursów

Polecamy także

Doradztwo i rozwój

Prowadzimy doradztwo dla osób indywidualnych oraz firm w zakresie edukacji, pracy, kariery i biznesu.

Więcej

Praca lub firma

Oferty pracy oraz kursy szkolenia po których znajdziesz lepszą prace w Polsce i za granicą UE lub założysz firmę

Więcej

Dotacje UE

Polecamy aktualną ofertę dotacji i funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorczości oraz osobisty lub zawodowy

Więcej

Kursy stacjonarne lub online

Zapraszamy do odbycia kursów oraz szkoleń przygotowanych i opracowanych przez Zespół ECEB

Więcej

Kwalifikacje dla każdego

Kwalifikacje, kompetencje oraz umiejętności dla każdego nie tylko do zapełnienia CV (teraz także online)

Więcej

Schemat zakupu

Przykładowy plan /zapisania się/ zakupu kursu (ów) w systemie online - zobacz jak sprawnie przebiega

Więcej

Warto wiedzieć

Inne wystawiane dokumenty

Na życzenie wystawiamy również zaświadczenia do różnych instytucji, w tym urzędów (np. ZUS/KRUS/UP itp.) i zakładów pracy dofinansowujących udział w kursach częściowo lub w całości. Polecamy Państwu zakupy naszych kursów w GRUPIE.

Więcej

Uzuyskaj natychmiastowy dostep do materiałów kursu online

Uzyskaj natychmiastowy dostep do materiałów kursu online lub offline Po zaksięgowniu wpłaty otrzymają Państwo na e-mail link dostępu do wybranego kursu (ów) online oraz hasło.

Więcej

Dostęp offline PenDrive, DVD lub wydruk A4

Istnieje także możliwość wysyłki całego kompletu materiałów offline (bindowany wydruk A4 + DVD lub PenDrive i laminowane cert. dypl. / zaśw.) Pocztą Polską lub kurierem (także do paczkomatu)

Więcej
Pracuj dobrze przygotowany w Polsce i za granicą !

Polecane kategorie

Zalety i korzyści nauki

1. Pozyskanie kompetentnej wiedzy 2. Wzrost określonych umiejętności 3. Dopełnienie kwalifikacji zawodowych 4. Atrakcyjność i wiarygodność na rynku 5. Premie, nagrody i wyższe zarobki 6. Utrzymanie stanowiska pracy 7. Awans i stabilna praca 8. Rozwój kariery zawodowej w UE 9. Lepsza praca w Polsce lub za granicą 10. Większe szanse na dotację z UE 11. Zdobycie potwierdzającego dokumentu 12. Własna działalność gospodarcza 14. Samorozwój, prestiż i uznanie 15. Wyższa pozycja społeczna 16. Pewna i bezpieczna przyszłość 17. Nowe perspektywy i konkurencyjność oraz wiele innych mozliwości...

Zobacz więcej

Z kursów skorzystali między innymi

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy OHP, OHP Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Bydgoska Szkoła Wyższa, Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury, Stowarzyszenie na rzecz integracji osób starszych i niepełnosprawnych "Wieś Bez Barier", IPN Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Caritas Polska, Centrum Medyczne IMED ... i wiele innych firm i instytucji ...

Zobacz więcej

Rabaty i zniżki %

Zapraszamy do kupna kursu (ów) dla bliskiej osoby - przebywającej w kraju lub za granicą (także dla obcokrajowców chcących pracować w UE np. z Ukrainy, Białorusi i innych państw) To także doskonały pomysł na oryginalny prezent jako pewna lokata w przyszłość i sukces zawodowo - biznesowy ! Promocja dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych ! Polecamy także zakupy kursów w grupie lub indywidualnie. Zamów kursy razem ze znajomymi, przyjaciółmi, kolegami z pracy, rodziną lub przekonaj szefa do zorganizowanej akcji szkoleń zakładowych np. dla zdolnych pracowników...

Zobacz więcej

Warto zobaczyć

Filmy i kanał YouTube

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału z bardzo ciekawymi filmami na portalu YouTube oraz do jego subskrybcji. Zobacz więcej...>

Oferta dla zagranicy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą osoby mieszkające za granicą i obcokrajowców przebywających w Polsce. Zobacz więcej...>

Czym jest e-learning

Czym jest nauczanie w systemie on-line, e-learning, m-learning, d-learning jakie posiada zalety oraz inne cechy i wygody. Zobacz więcej...>

Faktury VATWystawiamy paragony, faktury VAT (proforma, przelewowe dla urzędów i innych jednostek np. 7-14 dni) oraz udzielamy rabaty i zniżki.

Inne dokumenty Na życzenie uczestnika wystawiamy stosowne zaświadczenia o udziale w aktualnie trwającym kursie lub szkoleniu.

Zwrot za naukęZa udzał w kursach można starać się o zwrot kosztów z Urzędu Pracy, swojego miejsca pracy (firma, spółka) oraz innych instytucji.